water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water.

Từ điển Anh Việt

 • water

  /'wɔ:tə/

  * danh từ

  nước

  to drink water: uống nước

  to take in fresh water: (hàng hải) lấy nước ngọt (để đi biển)

  to turn on the water: mở nước

  to cut off the water: khoá nước

  to wash something in two or three waters: rửa vật gì hai hay ba nước

  dung dịch nước, nước

  khối nước (của sông, hồ...)

  sông nước; biển; đường thuỷ

  on land and water: trên bộ và dưới nước

  by water: bằng đường thuỷ, bằng đường biển

  to cross the water: vượt biển

  thuỷ triều, triều

  at high water: lúc triều lên

  at low water: lúc triều xuống

  nước suối; nước tiểu

  to take the waters at: tắm nước suối ở

  to make water: tiểu tiện

  red water: nước tiểu có máu

  nước, nước bóng, nước láng (của kim cương, kim loại, tơ lụa)

  diamond of the first water: kim cương nước tốt nhất

  (hội họa) tranh màu nước

  to back water

  chèo ngược

  to be in deep water(s)

  (xem) deep

  to be in low water

  (xem) low

  to be in smooth water

  ở vào hoàn cảnh thuận lợi; thuận buồm xuôi gió

  to bring water to someone's mouth

  làm ai thèm chảy dãi

  to cast (throw) one's bread upon the water(s)

  làm điều tốt không cần được trả ơn

  to go through fire and water

  (xem) fire

  to hold water

  (xem) hold

  to keep one's head above water

  (xem) above

  like a fish out of water

  như cá trên cạn; lạc lõng bỡ ngỡ trong một môi trường mới lạ

  to spend money like water

  tiêu tiền như nước

  still waters run deep

  (xem) deep

  to throw cold water on

  giội gáo nước lạnh vào; làm cho nản chí

  written in water

  nhất thời (tiếng tăm); chóng bị quên (thành tích)

  * ngoại động từ

  tưới, tưới nước

  to water a district: tưới một miền

  cho uống nước

  to water the buffaloes: cho trâu uống nước

  cung cấp nước

  to water a town: cung cấp nước cho một thành phố

  pha nước vào

  làm gợn sóng, làm cho có vân sóng (trên tơ lụa)

  watered silk: lụa có vân sóng

  (tài chính) làm loãng (vốn)

  to the nominal capital of the company: làm loãng vốn danh nghĩa của công ty (bằng cách tăng cổ phần mà không có vốn tương xứng)

  * nội động từ

  uống nước, đi uống nước

  the horses are watering: những con ngựa đang uống nước

  lấy nước ngọt, lấy nước (tàu thuỷ, ô tô)

  chảy nước, ứa nước

  his eyes watered: nó chảy nước mắt

  to make one's mouth water: làm thèm chảy nước dãi

  to water down

  giảm bớt đi, làm dịu đi

  to water down the details of a story: làm cho chi tiết của câu chuyện bớt đậm nét

  to water down a blame: trách khéo, trách ngọt

 • water

  nước

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • water

  * kinh tế

  làm loãng vốn

  * kỹ thuật

  làm ẩm

  làm ướt

  nhúng nước

  nước

  điện:

  tẩm nước

  xây dựng:

  tưới nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • water

  binary compound that occurs at room temperature as a clear colorless odorless tasteless liquid; freezes into ice below 0 degrees centigrade and boils above 100 degrees centigrade; widely used as a solvent

  Synonyms: H2O

  once thought to be one of four elements composing the universe (Empedocles)

  a liquid necessary for the life of most animals and plants

  he asked for a drink of water

  supply with water, as with channels or ditches or streams

  Water the fields

  Synonyms: irrigate

  provide with water

  We watered the buffalo

  secrete or form water, as tears or saliva

  My mouth watered at the prospect of a good dinner

  His eyes watered

  fill with tears

  His eyes were watering

  Similar:

  body of water: the part of the earth's surface covered with water (such as a river or lake or ocean)

  they invaded our territorial waters

  they were sitting by the water's edge

  water system: a facility that provides a source of water

  the town debated the purification of the water supply

  first you have to cut off the water

  Synonyms: water supply

  urine: liquid excretory product

  there was blood in his urine

  the child had to make water

  Synonyms: piss, pee, piddle, weewee