water ski nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water ski nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water ski giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water ski.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water ski

    broad ski for skimming over water towed by a speedboat

    ride water skis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).