water box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water box

    * kinh tế

    hộp ngưng tụ