water boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water boy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water boy

    an assistant who supplies drinking water

    Synonyms: waterer

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).