water use nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water use nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water use giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water use.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water use

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự dùng nước