watering nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering.

Từ điển Anh Việt

 • watering

  /'wɔ:təriɳ/

  * danh từ

  sự tưới, sự tưới nước

  sự cho súc vật uống nước

  sự pha nước, sự pha loãng (rượu, sữa...)

  (kỹ thuật) sự cung cấp nước (cho máy)

  sự làm vân sóng (cho tơ lụa)

  (tài chính) sự làm loãng (vốn, nợ)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • watering

  * kỹ thuật

  sự cấp nước

  sự làm ẩm

  sự thấm nước

  sự thấm ướt

  sự tưới nước

  xây dựng:

  sự cấp nước (cho máy)

  sự pha nước

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • watering

  wetting with water

  the lawn needs a great deal of watering

  Similar:

  lacrimation: shedding tears

  Synonyms: lachrymation, tearing

  water: supply with water, as with channels or ditches or streams

  Water the fields

  Synonyms: irrigate

  water: provide with water

  We watered the buffalo

  water: secrete or form water, as tears or saliva

  My mouth watered at the prospect of a good dinner

  His eyes watered

  water: fill with tears

  His eyes were watering