watering place nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering place nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering place giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering place.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • watering place

    a health resort near a spring or at the seaside

    Synonyms: watering hole, spa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).