watering cart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering cart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering cart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering cart.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • watering cart

    water cart with a tank and sprinkler for sprinkling roads

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).