watering pot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering pot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering pot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering pot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • watering pot

    Similar:

    watering can: a container with a handle and a spout with a perforated nozzle; used to sprinkle water over plants

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).