watering lot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

watering lot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm watering lot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của watering lot.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • watering lot

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đoạn tưới

    khu tưới