water pan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water pan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water pan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water pan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water pan

    * kỹ thuật

    máng chứa nước