waterway nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterway nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterway giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterway.

Từ điển Anh Việt

 • waterway

  /'wɔ:təwei/

  * danh từ

  đường sông tàu bè qua lại được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waterway

  * kinh tế

  đường thủy

  * kỹ thuật

  dòng sông

  xây dựng:

  đường thủy

  tiết diện dòng chảy

  tiết diện ướt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waterway

  a navigable body of water

  Similar:

  watercourse: a conduit through which water flows