water bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water bed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water bed

    a bed with a mattress made of strong plastic that is filled with water

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).