water pox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water pox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water pox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water pox.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • water pox

    * kỹ thuật

    y học:

    ban giun móc