water jug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

water jug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm water jug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của water jug.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • water jug

    a jug that holds water

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).