waterdog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterdog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterdog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterdog.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • waterdog

    any of several large aquatic salamanders

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).