waterish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waterish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waterish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waterish.

Từ điển Anh Việt

  • waterish

    /'wɔ:təriʃ/

    * tính từ

    lắm nước (quả)

    ẩm thấp (không khí)