war to end war nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war to end war nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war to end war giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war to end war.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • war to end war

    Similar:

    world war i: a war between the allies (Russia, France, British Empire, Italy, United States, Japan, Rumania, Serbia, Belgium, Greece, Portugal, Montenegro) and the Central Powers (Germany, Austria-Hungary, Turkey, Bulgaria) from 1914 to 1918

    Synonyms: World War 1, Great War, First World War

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).