war of nerves nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

war of nerves nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm war of nerves giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của war of nerves.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • war of nerves

    Similar:

    psychological warfare: the use of psychological tactics to destroy the opponents' morale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).