theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory.

Từ điển Anh Việt

 • theory

  /'θiəri/

  * danh từ

  thuyết, học thuyết

  Darwin's theory of evolution: thuyết tiến hoá của Đác-uyn

  thuyết riêng

  there's a theory that the lung cancer is caused by cigarettes: có thuyết cho là bệnh ung thư phổi do thuốc lá gây nên

  lý thuyết, lý luận, nguyên lý

  good in theory but inapplicable in practice: hay về lý thuyết nhưng không áp dụng được trong thực hành

 • theory

  lý thuyết, lý luận học thuyết

  t. of algebras lý thuyết các đại số

  t. of approximation lý thuyết xấp xỉ

  t. of conbinations lý thuyết tổ hợp

  t. of correspondence (hình học) (đại số) lý thuyết tương ứng

  t. of dynamic programming lý thuyết dquy hoạch động

  t. of elasticity lý thuyết đàn hồi

  t. of equations lý thuyết phương trình

  t. of errors lý thuyết sai số

  t. of fields lý thuyết trường

  t. of function of a complex variable lý thuyết hàm biến phức

  t. of function of a real variable lý thuyết hàm biến thực

  t. of group lý thuyết nhóm

  t. of infinite series lý thuyết chuỗi vô hạn

  t. of irrational numbers lý thuyết số vô tỷ

  t. of matrices lý thuyết ma trận

  t. of numbers lý thuyết số

  t. of plasticity lý thuyết dẻo

  t. of point-sets lý thuyết tập hợp điểm

  t. of probability lý thuyết xác suất

  t. of relativity học thuyết tương đối

  t. of rings lý thuyết vành

  t. of strength lý thuyết sức bền

  t. of types (logic học) lý thuyết kiểu

  t. of units lý thuyết các đơn vị

  t. of weighted smoothing (thống kê) lý thuyết về san bằng có trọng lượng

  additive ideal t. lý thuyết cộng tính các iđêan

  additive numbers t. lý thuyết cộng tính các số

  algebraic t. of numbers lý thuyết đại số các số

  analytic t. of numbers giải tích các số

  deductive t. (logic học) lý thuyết suy diễn

  decision t. lý thuyết quyết định

  field t. lý thuyết trường

  formal t. (logic học) lý thuyết hình thức

  frequency t. of probability lý thuyết xác suất theo tần số

  function t. (giải tích) lý thuyết hàm

  game t. lý thuyết trò chơi

  geomatric t. of numbers lý thuyết hình học các số

  group t. lý thuyết nhóm

  homology t. lý thuyết đồng điều

  homotopy t. lý thuyết đồng luân

  informal t. (logic học) lý thuyết không hình thức

  information t. lý thuyết thông tin

  kinetic t. of gases lý thuyết khí động học

  menbrane t. lý thuyết màng

  meson field t. lý thuyết trường mêzon

  multiplivative ideal t. (đại số) lý thuyết iđêan nhân

  numbers t. lý thuyết số

  object t. (logic học) lý thuyết đối tượng

  perturbation t. (giải tích) lý thuyết nhiễu loạn

  potential t. lý thuyết thế vị

  proof t. (logic học) lý thuyết chứng minh

  quantized field t. lý thuyết trường lượng tử

  queneing t. (xác suất) lý thuyết sắp hàng, lý thuyết phục vụ đám đông

  ramified t. of types (logic học) lý thuyết kiểu rẽ nhánh

  relative homology t. (tô pô) lý thuyết đồng đều tương đối

  relativity t. lý thuyết tương đối

  reliability t. (điều khiển học) lý thuyết độ tin cậy

  renewal t. (thống kê) lý thuyết phục hồi

  sampling t. lý thuyết lấy mẫu

  scheduling t. lý thuyết thời gian biểu

  shear t. lý thuyết [cắt, trượt]

  nified field t. (vật lí) lý thuyết trường thống nhất

  value distribution t. (giải tích) lý thuyết phân phối giá trị (của các hàm giải tích)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • theory

  * kinh tế

  học lý

  lý luận

  lý thuyết

  nguyên lý

  * kỹ thuật

  học thuyết

  lí thuyết

  lý luận

  lý thuyết

  nguyên lý

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • theory

  a well-substantiated explanation of some aspect of the natural world; an organized system of accepted knowledge that applies in a variety of circumstances to explain a specific set of phenomena

  theories can incorporate facts and laws and tested hypotheses

  true in fact and theory

  a belief that can guide behavior

  the architect has a theory that more is less

  they killed him on the theory that dead men tell no tales

  Similar:

  hypothesis: a tentative insight into the natural world; a concept that is not yet verified but that if true would explain certain facts or phenomena

  a scientific hypothesis that survives experimental testing becomes a scientific theory

  he proposed a fresh theory of alkalis that later was accepted in chemical practices

  Synonyms: possibility