theory of income nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of income nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of income giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of income.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of income

    * kinh tế

    lý thuyết thu nhập