theory of shells nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of shells nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of shells giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of shells.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of shells

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lý thuyết vỏ