theory of numbers nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of numbers nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of numbers giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of numbers.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of numbers

    * kỹ thuật

    lý thuyến số

    lý thuyết số