theory of the firm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of the firm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of the firm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of the firm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of the firm

    * kinh tế

    lý thuyết doanh nghiệp