theory of indicators nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of indicators nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of indicators giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of indicators.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • theory of indicators

    (chemistry) the theory that all indicators are either weak acids or weak bases in which the color of the ionized form is different from the color before dissociation

    Synonyms: Ostwald's theory of indicators

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).