theory of elasticity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of elasticity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of elasticity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of elasticity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of elasticity

    * kỹ thuật

    lý thuyết đàn hồi