theory of wages nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of wages nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of wages giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of wages.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of wages

    * kinh tế

    lý thuyết tiền lương