theory of growth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of growth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of growth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of growth.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of growth

    * kinh tế

    lý thuyết tăng trưởng