theory of dualism nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of dualism nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of dualism giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of dualism.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of dualism

    * kinh tế

    thuyết hai khu vực

    thuyết lưỡng hợp