theory of stability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of stability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of stability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of stability.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of stability

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lý thuyết ổn định