theory of rings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of rings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of rings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of rings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of rings

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lý thuyết vành