theory and design nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory and design nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory and design giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory and design.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory and design

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lý thuyết và thiết kế