theory of queues nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of queues nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of queues giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of queues.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of queues

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lý thuyết về hàng đợi