theory of error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of error

    * kỹ thuật

    lý thuyết độ sai

    lý thuyết sai số