theory of demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of demand

    * kinh tế

    lý thuyết nhu cầu