theory of mutations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of mutations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of mutations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of mutations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of mutations

    * kỹ thuật

    y học:

    lý thuyết đột biến