theory of group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of group

    * kỹ thuật

    lý thuyết nhóm