theory of ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of ring

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    lý thuyết vành