theory of function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of function

    * kỹ thuật

    lý thuyết hàm