theory of matrices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of matrices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of matrices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of matrices.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of matrices

    * kỹ thuật

    lý thuyết ma trận