theory of employment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of employment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of employment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of employment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of employment

    * kinh tế

    lý thuyết công ăn việc làm