theory of clubs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of clubs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of clubs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of clubs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of clubs

    * kinh tế

    thuyết câu lạc bộ