theory of fields nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of fields nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of fields giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of fields.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of fields

    * kỹ thuật

    lý thuyết trường