theory of chances nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of chances nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of chances giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of chances.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of chances

    * kỹ thuật

    lý thuyết xác suất