theory of algebras nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of algebras nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of algebras giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of algebras.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of algebras

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    lý thuyết các đại số