theory of inflation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of inflation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of inflation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of inflation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of inflation

    * kinh tế

    lý thuyết lạm phát