theory of filtration nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of filtration nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of filtration giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of filtration.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of filtration

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lý thuyết thấm