theory of strength nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of strength nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of strength giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of strength.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of strength

    * kỹ thuật

    lý thuyết sức bền

    vật lý:

    lý thuyết bền