theory of equations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of equations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of equations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of equations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of equations

    * kỹ thuật

    lý thuyết phương trình