theory of errors nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

theory of errors nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm theory of errors giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của theory of errors.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • theory of errors

    * kỹ thuật

    lý thuyết sai số